PROGRAM Zelene liste

Zelena lista se kroz svoje djelovanje i program  zalaže za svekoliki napredak i razvitak Hrvatske. Stranka kroz političko djelovanje svojih članova i simpatizera ali i svih građana radi na ostvarivanju i zaštiti ljudskih, političkih, vjerskih, socijalnih, nacionalnih i svih drugih prava i interesa.

Poseban interes Zelena lista daje na održivi razvoj i zaštitu okoliša, ravnomjerni razvoj cijele Hrvatske, obrazovanje, obitelji kao temelj društva s jačom ulogom žena i mladih, zaštitu prava svih ugroženih skupina građana, a posebice potrošača.

Zelena lista će svojim djelovanjem, prije svega javnim nastupima, ukazivati na važnost zaštite okoliša i održivog razvoja, zdravog načina života i ishrane, budućnost hrvatskog sela i zaštitu nacionalnih interesa putem zaštite prirodnih dobara i resursa.

Zelena lista će također biti politički kanal za kandidiranje i delegiranje što više ekološki osviještenih građana u sva predstavnička i izvršna tijela na svim razinama predstavničke i izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Zelena lista će se zalagati za što veću ekološku svijest i obrazovanost o održivom razvoju i ekološkom funkcioniranju društva.
Zaštita nacionalnih interesa ogledava se kroz očuvanje resursa koji moraju ostati u vlasništvu Republike Hrvatske: vode, šume, zaštićena područja, kulturne i povijesne vrijednosti…

Obnovljivi izbori energije su prioritet u stvaranju energetske stabilnosti Hrvatske,  s obvezom da se procedure pojednostavne i što više prebace na regionalnu i lokanu samoupravu.

Otpadu pristupiti kao energentu s razvijanjem cjelovitog sustava zbrinjavanja otpada kroz aktivnosti:

 • edukacijom građana i poticanjem izbjegavati nastajanje, odnosno smanjivati količinu otpada
 • odvojeno odlaganje otpada uvesti kao obvezni način ponašanja
 • reciklaža i ponovno korištenje nastalog otpada u raznim proizvodnjama
 • neiskorišteni otpada obrađivati i koristiti kao energent
 • sigurno i sukladno pozitivnim zakonskim propisima odlagati (trajno i privremeno) otpad
 • posebnu pozornost posvetiti opasnom otpadu s tendencijom da se zbrinjava van granica Republike Hrvatske
 • NE odlagalištu nuklearnog otpada u Republici Hrvatskoj

Stalna edukacija građana o zdravoj prehrani uz jasan stav zabrane upotrebe genetski modificiranih organizama (GMO) u poljoprivrednoj proizvodnji i proizvodnji hrane.

Jedan od temeljnih ciljeva Zelene liste biti će da se zadrže postojeći stanovnici sela i privući u selo nove stanovnike, a to će se postići stvaranjem od hrvatskog sela mjesto poželjno za život i rad. To pretpostavlja da se na selu stvore slični gospodarski i infrastrukturni uvjeti kakve imaju stanovnici većih gradova u Hrvatskoj. Brigom o selu obraćamo se bivšim,  sadašnjim i budućim stanovnicima sela, ali i svim onima koji će se kraće ili duže vrijeme zadržavati u seoskim područjima ili njima putovati. To su seljačka gospodarstva, farme, staračka i potrebita gospodarstva, nepoljoprivredna kućanstva, novi stanovnici sela te turisti i putnici. Poljoprivreda je bila i biti će gospodarska grana koja proizvodi kvalitetnu hranu za prehranu stanovništva i sirovine za potrebe industrije te osigurava obradu poljoprivrednog zemljišta ispunjavajući prostornu i ekološku funkciju. Ciljevi poljoprivredne politike:

 • održati seljačku poljoprivredu s najmanje 100.000 vitalnih seljačkih gospodarstava,
 • okrupniti seljački posjed do razine održivosti promjenom politike prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta
 • urediti tržište poljoprivrednih proizvoda
 • obraditi sve poljoprivredne površine
 • razvijati i profesionalizirati interesna i gospodarska udruženja seljačkih gospodarstava (udruge, zadruge, proizvođačke zajednice, kooperative, klasteri)
 • razviti ekološku i integralnu poljoprivredu
 • ustrojiti trajno obrazovanje poljoprivrednika
 • poticati mlade poljoprivrednike
 • uključiti seljačka gospodarstva u iskorištavanje državnih šuma i povećati gospodarsku korist od privatnih šuma
 • razvitak agroturizma, ali i svih ostalih oblika turizma u seoskom prostoru.
 • proizvodnja zelene energije može osigurati zaposlenost i dohodak za oko 5000 seljačkih gospodarstava.

Zelena lista će se zalagati za što veću obrazovanost i informatičku pismenost građana koji žive na selu, a posebno onih koji se bave poljoprivredom.

Zelena lista traži da se rad vrednuje i samo  se stvaranjem novih vrijednost donosi razvoj društva, a Hrvatskoj osigurava ekonomsku budućnost i neovisnost. Hrvatska neće biti poligon svjetskih multinacionalnih kompanija koje će tu graditi velike industrijske komplekse, ali snagom svoje pameti i potencijala koje imamo možemo gospodarski rasti i  razvijati se.

 

Gospodarski rast i razvoj se otvaranje radnih mjesta su prioritet djelovanja svake političke stranke, ali Zelena lista će se zalagati za održivi razvoj koji ujedinjuje: socijalnu osjetljivost, ekonomsku održivost i ekološka prihvatljivost.

 

Obrt, malo i srednje poduzetništvo je budućnost Hrvatske jer znanje i vještine naših ljudi nisu upitne samo je potrebno stvoriti uvjete poslovanja koji će ih poticati za investicije i rad.

 

Turizam mora stvarati nova, kvalitetna radna mjesta, doprinijeti ukupnom gospodarstvu i prostoru u kojem se odvija te biti integrirajući faktor za druge gospodarske djelatnosti, naročito poljoprivredu i proizvodnju hrane. Treba ga razvijati, ali se polako usmjeravati na povećanje kvalitete ponude, a ne na količinu. Turizam i održivi razvoj područja na kojima se odvija čine jednu cjelinu i za Zelenu listu je moguć samo održivi razvoj turizma.

 

Model decentralizacije kao jedine mogućnosti ravnomjernog razvoja Hrvatske je jedno od temeljnih načela politike Zelene iste.