Na temeljem odredbe članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01, 55/01, 76/01, 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06), na osnivačkoj Glavnoj skupštini Zelene lista održanoj 10.02.2017 godine u Zagrebu usvojen je

 

S T A T U T

Zelene liste

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statut političke stranke Zelene liste sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu,
znaku stranke, predstavljanju i zastupanju, ciljevima i načinu djelovanja, članstvu, oblicima organiziranja, upravnim tijelima, načinu njihovog izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu odlučivanja, sredstvima za rad, prestanku te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka,  kao i sva ostala pitanja značajna za rad i djelovanje stranke.

 

Članak 2.

Naziv stranke je: Zelena lista.

Skraćeni naziv je: Zeleni.hr .

Sjedište stranke je u Zagrebu.

 

Članak 3.

Zelena lista je politička stranka koja djeluje sukladno Programu, Statutu i drugim odlukama stranačkih tijela Stranke.

Zelena lista se kroz svoje djelovanje zalaže za svekoliki napredak i razvitak Hrvatske. Stranka kroz političko djelovanje svojih članova i simpatizera ali i svih građana radi na ostvarivanju i zaštiti ljudskih, političkih, vjerskih, socijalnih, nacionalnih i svih drugih prava i interesa. Poseban interes Zelena lista daje na održivi razvoj i zaštitu okoliša, ravnomjerni razvoj cijele Hrvatske, zaštitu prava svih građana, a posebice potrošača.

Zelena lista će svojim djelovanjem, prije svega javnim nastupima, ukazivati na važnost zaštite okoliša i održivog razvoja, zdravog načina života i ishrane, budućnost hrvatskog sela i zaštitu nacionalnih interesa.

Zelena lista će također biti politički kanal za kandidiranje i delegiranje što više ekološki osviještenih građana u sva predstavnička i izvršna tijela na svim razinama predstavničke i izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Zelena lista će se zalagati za što veću ekološku svijest i obrazovanost o održivom razvoju i ekološkom funkcioniranju društva.

Zelena lista će se zalagati za što veću obrazovanost i informatičku pismenost građana koji žive na selu, a posebno onih koji se bave poljoprivredom.


Članak 4.

Zelena lista je politička stranka, pravna osoba registrirana pri nadležnom tijelu.

 

Članak 5.

Zelenu listu predstavlja i zastupa predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika.

 

Članak 6.

Rad stranke je javan a ostvaruje se priopćenjima za medije, tiskovnim konferencijama, obavještavanjima članova i simpatizera te javnim radom tijela stranke.

 

Članak 7.

Stranka ima svoj pečat i znak.

Pečat stranke okruglog je oblika, promjera 40 mm s tekstom uz rub Zelena lista – ZAGREB  te stilizirana skraćenica Zeleni.hr u sredini pečata.

Znak stranke je pravokutnog oblika i kojem je natpis ZELENA LISTA, u lijevom kutu je stilizirani list, a znak je omeđen s dvije strane s pleterom.

Ustrojstveni oblici stranke imaju pečate kao i stranka bez natpisa Zagreb s tim da u drugom redu teksta stoji naziv organizacijskog oblika i veličine su 30 mm.

 

 

Č L A N S T V O

Članak 8.

Članom stranke može postati svaki punoljetan poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvati Program i Statut stranke.

Član potpisuje pristupnicu u stranku, a postaje punopravnim članom upisom u evidenciju članova stranke koju vodi Glavni tajnik Zelene liste.

Zelena lista ima Klub prijatelja Zelene liste kojeg čine oni koji nisu članovi stranke već simpatizeri i podupiratelji, a predsjedništvo Zelene liste će posebnim pravilnikom regulirati rad kluba.

 

Članak 9.

Član stranke ima pravo:

  • birati i biti biran u tijela stranke,
  • sudjelovati u radu stranke i u ostvarivanju zadaća stranke.

 

Članak 10.

Član stranke dužan je odgovorno i savjesno sudjelovati u radu stranke; provoditi odluke viših tijela stranke, te čuvati ugled i zalagati se za interese stranke u svome političkom djelovanju.

Član je obavezan pridržavati se svih dokumenata stranke  te aktivno sudjelovati u svim aktivnostima stranke.

 

Članak 11.

Članstvo u stranci prestaje samovoljnim istupanjem člana iz stranke, isključenjem iz stranke i smrću.

 

Članak 12.

Članovima koji svojim djelovanjem štete interesima stranke, ne provode odluke tijela stranke ili na drugi način ugrožavaju rad i provođenje programa stranke Predsjedništvo stranke može izreći opomenu ili ga isključiti iz stranke.
Na navedene mjere član ima pravo žalbe Sudu časti u roku od 15 dana od dana izrečene mjere.

Odluka Suda časti je konačna.

 
USTROJSTVENI OBLICI STRANKE

 

Članak 13.

Ustroj stranke je na teritorijalnom načelu a ustrojstveni oblici stranke slijede u pravilu teritorijalni ustroj Hrvatske.

Ustrojstveni oblici su podružnice i županijske organizacije. Posebnim pravilnikom koje donosi predsjedništvo stranke regulirati će se  eventualni niži oblici organiziranja unutar podružnica (ogranci).

 

Članak 14.

Na području općina i gradova osnivaju se podružnice, dok se na području grada Zagreba podružnica u pravilu osniva na području gradske četvrti a u skladu sa teritorijalnom podjelom grada Zagreba.

Podružnicu osniva minimalno deset (10) članova stranke, uz odluku o osnivanju podružnice koju donosi predsjednik Zelene liste.

 

Članak 15.

Tijela podružnice su skupština, predsjedništvo i nadzorni odbor.

Podružnica predlaže kandidate na izborima u općinama i gradovima kao i kandidate za sve ostale izbore na kojima stranka sudjeluje.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira skupština podružnice.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada podružnice.

 

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo podružnice koju čine svi članovi stranke sa područja podružnice.

 

Članak 17.

 Skupština bira i razrješuje predsjednika podružnice, zamjenika predsjednika, dva potpredsjednika,  tri člana predsjedništva Podružnice, predsjedništvo, nadzorni odbor, predstavnike podružnice za Glavnu skupštinu stranke kao i za županijsku skupštinu stranke.

 

Članak 18.

Sjednice skupštine saziva i njima predsjedava predsjednik podružnice, a održavaju se najmanje jedanput godišnje.

 

Članak 19.

Podružnicu predstavlja predsjednik podružnice koji organizira rad podružnice, potiče rad članova stranke, brine za materijalno poslovanje podružnice te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom stranke, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika.

 

Članak 20.

 Predsjedništvo podružnice čine: predsjednik, zamjenik predsjednika, dva potpredsjednika, tajnik, blagajnik i tri člana predsjedništva izabrana na skupštini podružnice. U slučaju da su u podružnici organizirani ogranci i predsjednici ogranka su članovi predsjedništva.

Tajnika i blagajnika bira predsjedništvo na prijedlog predsjednika.

 

Članak 21.

Predsjedništvo podružnice potiče i omasovljuje rad podružnice, organizira akcije, događanja i tribine, provodi odluke skupštine, organizira predizborne aktivnosti, sudjeluje u političkom životu te obavlja i druge poslove u cilju jačanja stranke, a u skladu sa statutom i zakonima.

 

Članak 22.

Županijska organizacija stranke ustrojava se na području županije, a sukladno teritorijalnoj podjeli Hrvatske.

Županijsku organizaciju čine podružnice sa područja županije.

 

Članak 23.

Tijela županijske organizacije su:

Županijska skupština

Predsjedništvo

Nadzorni odbor.

 

Članak 24.

Županijska skupština najviše je tijelo županijske organizacije. Skupštinu čine članovi županijskog predsjedništva, članovi nadzornog odbora  te izabrani članovi podružnica sa područja županije.

Svaka podružnica na 10 članova bira jednog  delegata u županijsku skupštinu. Sjednice županijske skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje.

 

Članak 25.

Županijska skupština bira predsjednika, zamjenika predsjednika, tri potpredsjednika i šest članova županijskog predsjedništva, te tri člana nadzornog odbora županijske organizacije.

 

Članak 26.

 

Predsjedništvo županijske organizacije upravlja radom županijske organizacije. Predsjedništvo čine: predsjednik, zamjenik predsjednika, tri potpredsjednika, tajnik, blagajnik , šest biranih članova predsjedništva, predsjednici podružnica i članovi viših ustrojstvenih oblika stranke.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara županijskoj skupštini i ostalim višim tijelima stranke.

Predsjedništvo bira delegate za glavnu skupštinu stranke na način da na 20 članova bira jednog delegata .

Predsjedništvo potiče osnivanje novih podružnica na svome području, utvrđuje listu kandidata za izbore za županijsku skupštinu i župana, organizira tribine, akcije, predizbornu kampanju na svom području te radi i druge poslove u skladu sa statutom i zakonima.

Tajnika i blagajnika bira predsjedništvo na prijedlog predsjednika.

 

Članak 27.

Nadzorni odbor županijske organizacije sastoji se od predsjednika i dva člana.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada županijske organizacije.

 

SREDIŠNJA  TIJELA  STRANKE

 

Članak 28.

Središnja tijela stranke su:

Glavna skupština

Predsjedništvo

Predsjednik

Glavni tajnik

Sud časti

Nadzorni odbor.

 

Članak 29.

Glavna skupština je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo stranke.

Glavnu skupštinu čine članovi predsjedništva, članovi suda časti i nadzornog odbora te izabrani predstavnici županijskih organizacija Stranke.

Pravo predlaganja predsjednika, zamjenika predsjednika, pet potpredsjednika, članova predsjedništva, članova suda časti i članova nadzornog odbora ima dosadašnje predsjedništvo, tri županijske organizacije odlukama predsjedništva županijske organizacije koje moraju biti dostavljene u predsjedništvo stranke dvadeset dana prije glavne skupštine ili četrdeset članova glavne skupštine  pet dana prije održavanja skupštine.

Sjednice glavne skupštine održavaju se svake godine kao programske dok je svake četiri godine izborna glavna skupština.

Glavnu skupštinu saziva i predsjedava joj predsjednik stranke ili netko koga izabere Skupština na prijedlog predsjednika ili na prijedlog 20 članova Glavne skupštine.

 

Članak 30.

Glavna skupština donosi Statut i njegove izmjene i dopune, donosi Program Zelene liste, donosi poslovnik o svom radu, bira i razrješuje predsjednika, zamjenika predsjednika, potpredsjednike ,članove predsjedništva,  suda časti i nadzornog odbora te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom i zakonima.

Glavna skupština može poslove iz svojeg djelokruga prenijeti na Predsjedništvo stranke.

 

Članak 31.

Predsjedništvo stranke čine predsjednik, zamjenik predsjednika, pet potpredsjednika, 5 članova izabrana na Glavnoj skupštini, glavni tajnik, blagajnik i 3 člana predsjedništva koje imenuje sam Predsjednik.

Sjednice predsjedništva saziva predsjednik stranke. Iznimno sjednice predsjedništva mogu biti održane i telefonskim putem te su i takve odluke pravovaljane.

Tajnika i blagajnika bira predsjedništvo na prijedlog predsjednika.


Članak 32.

Predsjedništvo stranke:

donosi poslovnik o radu predsjedništva, na prijedlog Predsjednika izabire Glavnog tajnika stranke, koordinira rad stranke, donosi financijski plan i usvaja završni račun stranke, brine za materijalna i financijska dobra stranke, odlučuje o mjestu sjedišta stranke, donosi poslovnik o članstvu i poslovnik o radu suda časti, predlaže izmjene i dopune statuta, donosi odluke za koje ga ovlasti glavna skupština, bira tajnika i blagajnika, nominira kandidate na listama za općinske, gradske i županijske izbore i Hrvatski Sabor, na prijedlog predsjednika donosi odluku o raspuštanju podružnice ili županijske organizacije,daje opomenu ili isključuje člana,  tumači Statut između dvije glavne skupštine, obavlja i druge poslove u skladu sa statutom i zakonima.

 

Članak 33.

Predsjednik stranke predstavlja i zastupa stranku, predlaže predsjedništvu raspuštanje podružnica i županijskih organizacija, saziva i vodi sjednice predsjedništva, predlaže odluku o isključenju iz stranke, brine o imovini stranke, predlaže povjerenika za podružnicu ili županiju, obavlja i druge poslove u skladu sa statutom i zakonima.

Predsjednik potpisuje sve liste za izbore ili svojom odlukom ovlašćuje drugu osobu za potpisivanje lista za  pojedine županije, općine ili gradove.

 

Članak 34.

 Zamjenik predsjednika stranka zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.

 

Članak 35.

Glavni tajnik brine o administrativnim i političkim poslovima Stranke. Unapređuje rad Stranke na svim razinama, koordinira rad podružnica i županija, brine o sadržaju i ažurnosti web stranica stranke, radi i druge poslove koje mu naloži predsjednik stranke u skladu sa statutom i zakonima.

Blagajnik skrbi o financijama i imovini stranke.

 

Članak 36.

Sud časti ima predsjednika i dva člana koji se biraju na glavnoj skupštini.

Sud časti neovisan je u svom radu.

Sud časti odlučuje o žalbama kod suspenzija ili isključenja članova a njegov rad uređuje se posebnim poslovnikom koji donosi predsjedništvo. Odluka Suda časti je konačna.

 

Članak 37.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koji se biraju na glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor neovisan je u svom radu.

Nadzorni odbor prati i nadzire financijsko- materijalno poslovanje stranke, pregledava završni račun i podnosi izvješća nadležnim tijelima stranke.

 

RASPUŠTANJE PODRUŽNICA I ŽUPANIJSKIH ORGANIZACIJA

 

Članak 38.

Predsjedništvo stranke na prijedlog predsjednika ili predsjedništva županijske organizacije može donijeti odluku o raspuštanju podružnice ili županijske organizacije radi djelovanja suprotnim osnovnim političkim i programskim ciljevima stranke.

Članovi raspuštene organizacije imaju pravo žalbe sudu časti u roku od osam dana od odluke predsjedništva. Odluka suda časti je konačna.

 

Članak 39.

Ako na nekom području ne postoji ili je raspuštena podružnica ili županijska organizacija predsjedništvo će na prijedlog Predsjednika za to područje imenovati povjerenika koji ima rok od 90 dana da organizira rad stranke na navedenom području.

 

IZBOR, KANDIDIRANJE I OPOZIV

 

Članak 40.

Svaki član može birati i biti biran u tijela stranke na svim razinama.

Sva tijela stranke biraju se na razdoblje od četiri godine.

Za tijela stranke koja čini jedan član izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova. Za tijela stranke u koja se bira više članova izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova prisutnih članova redoslijedom broja dobivenih glasova.

Opoziv pojedinih članova tijela stranke ili tijela u cjelini te njihovu popunu može izvršiti ono tijelo koje je te članove ili tijela izabralo  i viši ustrojstveni oblici stranke.

 

Članak 41.

Način kandidiranja i postupak biranja određuje predsjedništvo istodobno sa donošenjem odluke o provođenju redovitih ili prijevremenih izbora za tijela stranke kad to nije statutom potonje određeno.


KVORUM   I  ODLUČIVANJE

 

Članak 42.

Tijela stranke mogu donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova. U tom slučaju odluke se donose većinom nazočnih članova.

Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje više od 50 % ukupno mogućeg broja punopravnih članova koji čine glavnu skupštinu a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

 

Članak 43.

Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u stranci.

Postupak donošenja izmjena i dopuna ovog statuta mogu pokrenuti članovi ili tijela stranke.

Prijedlozi u smislu stavka 2. ovog članka dostavljaju se najkasnije dvadeset dana prije glavne skupštine  predsjedništvu koje je dužno očitovati se o svakom prijedlogu i o tome izvijestiti predlagatelja. Statut i izmjene ili dopune statuta donosi glavna skupština stranke.

 
MATERIJALNO  I  FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 44.

Zelena lista može radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

 

Članak 45.

O prestanku rada političke stranke Zelena lista odluku donosi Glavna skupština Zelene liste natpolovičnom većinom prisutnih članova Glavne skupštine.

 U slučaju prestanka rada Stranke njezina imovina će pripasti Gradu Zagrebu.

 

PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja na osnivačkoj Glavnoj skupštini Zelene liste, održanoj u Zagrebu, 10. veljače 2017. godine.

Nakon upisa političke stranke Zelena lista u registar političkih stranaka Hrvatske Statut Zelene liste će sukladno zakonu biti objavljen u „Narodnim novinama“.

 

Zagreb, 10.02.2017.

 

Predsjednik
/mr. sc Nenad Matić/